Tenofowir – tabletki Viread 1/2

Tenofowir – podstawowe informacje o leku Viread.

Lek Viread udostępniany jest w postaci tabletek zawierających substancję czynną w postaci 123 mg tenofowiru dizoproksylu. Tabletki mają biały kolor i kształt trójkąta o średnicy 8,5 mm. Na leku znajdują się wytłoczenia w postaci napisów „GILEAD” oraz „150”. Substancję czynną tenofowir wykorzystuje się w skojarzeniu z innymi przeciwretrowirusowymi lekami w terapiach związanych z leczeniem HIV-1 oraz HBV. W leczeniu stosuje się dawkę w postaci jednej tabletki raz na dobę, doustnie, z posiłkiem. Dawki leku nie powinny być pomijane.

Przeciwwskazania do stosowania leku Viread.

Nadwrażliwość, na którąkolwiek z wymienionych substancji:

 1. tenofowir
 2. kroskarmeloza sodowa
 3. laktoza jednowodna
 4. stearynian magnezu
 5. celuloza mikrokrystaliczna
 6. skrobia żelowana
 7. trioctan glicerolu
 8. hypromeloza
 9. dwutlenek tytanu

Interakcje tenofowiru z innymi lekami.

Badania związane z interakcjami były przeprowadzane wyłącznie u osób dorosłych.

Nie należy stosować leku z innymi produktami zawierającymi tenofowir lub adefowir dipiwoksylu (np. Hepsera). Taka sama sytuacja występuje jeżeli chodzi o substancję czynną o nazwie dydanozyna. Wykluczone jest również podawanie w tym samym czasie innych leków, które są wydalane, podobnie jak tenofowir, przez nerki oraz substancjami o działaniu nefrotoksycznym, np.: aminoglikozydów, amfotercytyny B, foskarnetu, gancyklowiru, pentamidyny, wankomycyny, cydofowiru czy interleukiny-2. W celu uzyskania informacji o większej ilości interakcji należy zapoznać się z tabelą 1 w charakterystyce produktu leczniczego.

Lista substancji, których równoczesne podawanie z tenofowirem nie zaobserwowano znaczących klinicznie interakcji farmakokinetycznych:

 1. emtrycytabina,
 2. lamiwudyna,
 3. indynawir,
 4. efawirenz,
 5. nelfinawir
 6. sakwinawir
 7. metadon
 8. rybawiryna
 9. ryfampicyna
 10. takrolimus
 11. norgestymat
 12. etynyloestradiol

Wpływ na płodność, ciążę i laktację.

Na podstawie danych pochodzących od 300 – 1000 kobiet w ciąży nie wykazano by tenofowir wywoływał wady rozwojowe lub inne szkodliwe działania u noworodka. U zwierząt nie zauważono szkodliwego wpływu na reprodukcję. Jeśli to konieczne, to można stosować produkt w czasie ciąży.

Tenofowir przenika do mleka ludzkiego, jednak nie ma wystarczającej ilości danych wykazujących wpływ substancji na noworodki lub dzieci. Nie zaleca się stosowania produktu w czasie karmienia piersią.

Dostępna jest ograniczona liczba badań związanych z wpływem tenofowiru na płodność. Nie wykazały one szkodliwego działania leku u zwierząt.

Opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego tenofowir Viread [28.06.2015].

Europejska Agencja Leków.